Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

20:25
0910 2702 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastonerr stonerr
20:24
8507 7f9a 500
Reposted frombrzezinska brzezinska viasoadysta soadysta
20:23
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
20:23
Nie wolno z marzenia zrobić tęsknoty.
Wtedy nigdy się nie spełni.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasevek sevek
20:21
2050 2946 500
Reposted fromtron tron viasoadysta soadysta
20:21
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viagdziejestola gdziejestola
20:20
0222 e747
Reposted fromlevindis levindis viasoadysta soadysta
10:42
1538 850f 500
Reposted fromfungi fungi viaSilentForest SilentForest
10:18
Reposted fromneon neon viastonerr stonerr
10:18
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viastonerr stonerr
10:17
3235 2386 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viadiscort discort
10:17
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viastonerr stonerr
10:16

You will notice that what we are aiming at when we fall in love is a very strange paradox. The paradox consists of the fact that when we fall in love, we are seeking to re-find all or some of the people to whom we were attached as children. On the other hand, we ask our beloved to correct all of the wrongs that these early parents or siblings inflicted on upon us, so that love contains in the contradiction, the attempt to return to the past and the attempt to undo the past.
— Zbrodnie i wykroczenia / 1989

March 17 2017

20:01
19:44
I like ecstasy of the mind.
— Jack Kerouac
(via afroui)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
19:44
7308 d0f0 500
i odległość
19:43
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viagdziejestola gdziejestola
19:43
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viagingerglue gingerglue
19:43
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viagingerglue gingerglue
13:01
4595 83a5 500
"J'ai peur qu'Auschwitz dorme seulement" Ceija Stojka.
("I'm scared that Auschwitz is just sleeping")
expo to see
Reposted bystonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl