Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

13:16
0558 9ab5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaprzytulanki przytulanki
13:15
8864 1407
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacrispybones crispybones
12:55
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
12:45
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viapodprzykrywka podprzykrywka
12:44
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
12:43
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viaabsolem absolem
12:14
0280 0b43 500
Reposted fromfungi fungi
12:12
0353 d115 500
Reposted fromtfu tfu
12:12
0354 bcb0 500
Reposted fromtfu tfu
12:06
Reposted fromgruetze gruetze
12:05
0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis

March 15 2018

21:33
3786 74ef
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
21:33
3786 74ef
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
21:32
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamywonderland mywonderland
21:31
6241 6d48 500
21:30
7246 2ff9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsolem absolem
21:30
0297 0f76

serious:

who were you?

21:24
21:22
4021 e0c8 500
Reposted fromsavatage savatage viazupamarzen zupamarzen
21:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl