Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

19:01
18:59
9851 d50b

tyleroakley:

decaffeinate-o:

image

I FEEL LIKE YOU SHOULDN’T BE TEACHING ME THIS.

18:59
1435 4024
#kitku
Reposted fromkarrolka karrolka viapl pl
18:57

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
18:56
6505 6939
18:56
The Vatican Museums!
18:54
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagrzej grzej
18:52
8665 6287 500
Reposted fromkatiestkid katiestkid viagingerglue gingerglue
18:52
18:49
18:49

September 21 2017

21:43
0749 5e1b
Reposted fromdumbscream dumbscream viagdziejestola gdziejestola
21:43
2135 bc76 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapuciata puciata
21:42
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viapuciata puciata
21:41
4371 39bd 500
Reposted fromteijakool teijakool viagingerglue gingerglue
21:41
7567 df12 500
21:40
21:39
21:39
9414 cbce
Reposted fromlovelyrita lovelyrita viagdziejestola gdziejestola
21:38
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl