Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

13:07
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacomiendolirica comiendolirica
13:07
05:40
7479 0a36 500
Reposted frombwana bwana viamissmiserable missmiserable
05:38
3476 61ab 500
05:37
4763 9373 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viamissmiserable missmiserable
03:28
1380 71d5 500
!!!!
Reposted bytwinpeaksdhoopjotcce

April 28 2017

22:39
6098 c089
22:37
22:37
6755 7432 500

nonbinarytonystark:

livelegatolagrange:

thetrippytrip:

I love this campaign. All members of the LGBT community deserve to feel safe and that includes senior citizens

This is beyond amazing.

This is the first time I’ve seen a post like this and I’m so glad.

Reposted frombwana bwana viagingerglue gingerglue
22:35
opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viapl pl
22:35
0914 7aed 500
16:10
Złośliwe demony i demonice, tworzące niezliczone udręki i przeszkody, wydają się prawdziwe, zanim człowiek osiągnie oświecenie; ale gdy urzeczywistni swą prawdziwą naturę, zamieniają się w Strażników. A dzięki ich pomocy i wsparciu osiągnąć można nieprzebrane zasługi.
— Milarepa - wielki jogin tybetański (1052 -1135)
Reposted fromstonerr stonerr
16:07
Prawdziwa duchowość widzi tego samego Ducha w każdej formie, pod każdą nazwą i postacią, w każdym systemie symbolicznym. Potrafi łączyć i wychodzić ponad podziały widząc podobieństwa na poziomie wyższego porządku. Natomiast duchowość niedojrzała patrzy w sposób dzielący Ducha, wybierając lepsze symbole, lepsze postacie, lepsze systemy itd, co oczywiście każe negować i gardzić "gorszymi". Tymczasem wszelkie wartościowanie i dzielenie form duchowych wzmacnia iluzje umysłu i generuje cierpienie, to cały czas myślenie ego, a nie wyższej świadomości.
— Nakarmić swoje demony - Tsultrim Allione
Reposted fromstonerr stonerr
04:31
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viarasko rasko
04:31
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum

April 27 2017

21:00
0393 d950 500
...
Reposted bybeetle beetle
20:57
20:57
20:56
1534 dacd 500
Reposted fromgreggles greggles viadionizymarcepan dionizymarcepan
20:56
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl